Ana səhifəElmi işlər və Beynəlxalq əlaqələri üzrə prorektor

 

 

08.01.1962 - ci ildə Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Kiçilc Məzrə kəndində anadan olmuşdur.

1985-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu (indiki Azərbaycan Texniki Universiteti) fərqlənmə diplomu ilə bitimıişdir. Həmin ildən Azərbaycan Texniki Universitetində "Konstruksiya və kompozisiya materiallarınm texnologiyası" kafedrasmda baş laborant, assistent, baş müəllim, dosent və professor vəsifələrində işləmişdir. 1992-ci ildə aspiranturanı bitirərək Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasmın D004.08.01 İxtisaslaşdırılmış Şurasında namizədlik dissertasiyasını müdafıə etmişdir.

1984-cü ildən 2001-ci ilədək pedoqoji fəaliyyətlə yanaşı Texniki Universitetin əvvəlcə Tələbələrin sonra isə professor - müəllim heyyətinin həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri vəzifəsində çalışmışdır.

O, 1996-cı ildən Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının "Gəmiqayırma və gəmi təmiri" kafedrasında dosent, sonra isə professor, 2003- cü ildən 2010-cu ilədək həmin kafedranın müdiri, 2010-cu ilin yanvarmdan "Dəniz texnikası və texnologiyası" fakültəsinin dekanı vəzifələrində çalışmışdır. 2014-cü ildən hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasmın Elmi işlər və beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektorudur.

2004-cü ildə AZTU-nun nəzdindəki D02.031 şifrəli Dissertasiya Şurasında doktorluq dissertasiyasını müdafıə edərək, materialşünaslıq sahəsində texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Ekspert Şurasının üzvü, 3313.03  “Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası” ixtisası üzrə Müdafiə Şurasının sədridir. Həmçinin Beynəlxalq Maşınqayıranlar ittifaqının üzvüdür. Xarici elmi nəşrlərin redaksiya heyətinin üzvüdür.

Professor Z.Z.Şərifovun elmi - tədqiqat işləri gəmiqayırma, metallurgiya və maşmqayırma sənayeləri üçün yüksək kon-oziya davamlığa malik ərintilərin yaradılması və metallaşdırılmış dispers qeyri - metal qatışıqlara malik ovuntu kompozisiya materiallarınm işlənməsi problemləri ilə əlaqədardır. 150-dən çox elmi əsərin, 3 monoqrafıyanın, 6 dərsliyin və 5 ixtiranm müəllifıdir.

Professor Z.Z.Şərifovun elmi rəhbərliyi altında 5 doktorant və dissertant müvəffəqiyyətlə texnika üzrə fəlsəfə doktorluğu disertasiyalarmı müdafıə etmişlər.

Azərbaycan Dövlət Dəniz Administrasiyasınm qərarı ilə "Donanmamn fəxri işçisi" və AR Prezidentinin sərəncanı ilə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunmuşdur.

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.  Ailəlidir, 3 övlad atasıdır.